AKREDITOVANÉ KURZY

Všechny akreditované kurzy pro sociální pracovníky pořádáme také na míru pro organizace. Při kurzu konaném v místě organizace, kdy lektor přijede k vám, poskytujeme při naplnění kapacity kurzu slevu z celkové částky. Při takovémto kurzu na míru můžeme kurz přizpůsobit vašim podmínkám a cílové skupině vašich klientů. Obraťte se na nás.
Email: vzdelavani@jinakops.cz
Telefon: +420 731 637 225


PRÁVO NA NORMÁLNÍ ŽIVOT JINAK

Číslo akreditace: A2021/0410-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách, neformální pečovatelé

Je normální život pro všechny? Věříte, že ano, ale narážíte na obavy, překážky nebo nedůvěru ze strany společnosti či svých kolegů? Přijďte na kurz, kde se budeme bavit o právu lidí s postižením žít normální život a o právu na respekt a partnerství.

 • Připomeneme si, jak nenormálně může vypadat život v ústavu, probereme překážky, rizika a dilemata.
 • Budeme společně diskutovat o tom, jak se s nimi vypořádat, pojmenujeme si, proč to má smysl a proč má každý člověk (i s postižením) právo žít normálně a po svém.

Výjimečnost kurzu spočívá v práci s konkrétním příběhem – s osobní zkušeností člověka, který zažil ústav. Výklad je proložen příklady dobré praxe. Kurz tak ukazuje směr, kterým je potřeba se spolu s lidmi se zdravotním postižením vydat.

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


ÚVOD DO METOD PRÁCE S LIDMI S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A TĚLESNÝM POSTIŽENÍM JINAK

Číslo akreditace: A2020/0787-SP/PC
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Chcete kvalitně pečovat o lidi s těžkým a vícenásobným postižením a zajistit jim tak plnohodnotný život?

V našem kurzu:

 • získáte přehled o aktivizačních technikách vhodných pro klienty s těžkým a vícenásobným postižením (metody práce v prenatální místnosti, snoezelen místnosti, míčkování, BS, tlaková masáž, polohování, orofaciální techniky)
 • objevíte nové pomůcky a technologie (IPAD, tablety, interaktivní tabule, komunikátory s  hlasovým výstupem, pomůcky pro práci na PC)
 • získáte inspiraci jak pomůcky klientovi na míru vyrobit s použitím běžně dostupných materiálů
 • seznámíte se s vhodnou manipulací s lidmi s tělesným postižením – přesun z vozíku na lůžko, do vaku, polohování lidí s DMO, typy vhodného polohování k docílení uvolnění
 • seznámíte se základy stimulačních technik u lidí s těžkým kombinovaným postižením

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


JAK PRACOVAT S RIZIKOVÝMI SITUACEMI PŘI PODPOŘE KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Číslo akreditace: A2023/1209-SP/PC
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Kurz je zaměřen na problematiku práce s rizikem při podpoře klientů sociální služby.

 • zorientujete se v legislativě týkající se práv člověka, zejména s uvědoměním si práva na přiměřené riziko
 • pracujete s tím, že riziko nemusí být problém, ale významný bod na cestě k učení
 • naučíte se:
  • jak riziko definovat
  • vyhodnotit míru rizika
  • sestavit krizový plán klienta

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


ÚVOD DO POSKYTOVÁNÍ PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ JINAK

Číslo akreditace: A2020/0627-SP/PC/VP

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách

Kurz provází účastníky základy poskytování služby podpora samostatného bydlení.

 • získáte informace o tom, jak službu poskytovat dle potřeb a přání podporovaných lidí
 • poznáte důležitost kvalitního zmapování potřeb a sjednání rozsahu a průběhu služby
 • zorientujete se v procesu plánování a realizace služby v kontextu případové sociální práce
 • cílem kurzu je, abyste si utvořili představu, co je účelem služby a jak v praxi funguje
 • vzdělávání je pořádáno interaktivní formou a je kladen důraz na diskusi a sdílení zkušeností z praxe

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


HOSPODAŘENÍ S PENĚZI JINAK

Číslo akreditace: A2022/0552-SP/PC/PP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé

Chcete si rozšířit své dovednosti při podpoře klientů v hospodaření s penězi?

V našem kurzu:

 • prakticky si vyzkoušíte jak dodržet průkazné a transparentní hospodaření s penězi klienta a  přitom neomezit jeho práva
 • získáte informace o možnostech podpory klienta s omezenou svéprávností a roli opatrovníka
 • na modelových příkladech si vyzkoušíte, jak připravit plán podpory klienta při hospodaření s penězi

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


JAK PODPOŘIT KLIENTY A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘI ZMĚNĚ KLIENTOVA BYDLENÍ

Číslo akreditace: A2023/1210-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Kurz je zaměřen na proces změny poskytované podpory lidem, kteří v rámci své životní situace opouštějí stávající prostředí, kde žijí, a přichází do prostředí nového.

Po absolvování kurzu budete znát:

 • jak proces změny naplánovat
 • jak člověka podpořit, aby tato životní změna proběhla podle jeho přání a bezpečně bez zbytečných rizik
 • jak získané informace využít ve vlastní praxi a zahrnout je jako nedílnou součást individuálního plánovaní s podporovaným člověkem

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


PÉČE O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA JINAK

Číslo akreditace: A2021/0494-SP/PC/PP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé

Kurz je určen neformálním pečovatelům a pracovníkům, jež s nimi spolupracují.

 • zorijentujete se v možnostech využití možných forem podpory v rámci sociálního zabezpečení České republiky
 • seznámíte se s důležitými informacemi o poskytování důchodů a dávek a získají informace o sociální síti ve svém okolí, tedy o tom, jaké služby můžete ke zlepšení své situace využít
 • uvědomíte si negativní vlivy přepečovávání a důležitost zachování normality, kterou prožívají vrstevníci podporovaného člověka
 • ujistíte se ve své roli neformálního pečovatele
 • dozvíte se, jak nezapomínat na sebe a předcházet syndromu vyhoření a seznámíte se s vybranými technikami práce se stresem

Cílem kurzu je přinést komplexní pohled na péči o blízkého člověka skrze teorii i praktické aktivity a poskytnout účastníkům prostor, kde mohou čerpat motivaci k zachování péče o člověka v jeho přirozeném prostředí, sílu k překonávání obtíží a sdílení svých zkušeností.

Cena kurzu: 1 900 Kč/osoba


METODY ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE JINAK

Číslo akreditace: A2022/0553-SP/PC/PP
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé

Poskytujete služby klientům, kteří nemluví nebo mají obtíže v komunikaci a chcete se s nimi skutečně domluvit?

V našem kurzu:

 • klademe důraz především na praktické využití AAK
 • získáte přehled o základních technikách alternativní komunikace, které si budete moci vyzkoušet v praxi
 • První den vzdělávání je zaměřen na teoretické a přehledové informace o systémech a možnosti využití AAK v praxi a postupech jak vytvořit individuální komunikační systém, který “funguje”
 • Druhý den probíhá s dohodnutým časovým odstupem s účastníky kurzu tak, aby si mohli získané dovednosti u vybraného klienta ověřit a s lektorem a kolegy v kurzu konzultovat další postupy

Cena kurzu: 3 400 Kč/osoba


INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ JINAK

Číslo akreditace: A2022/0551-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách

Cílem kurzu je, abyste se naučili vnímat proces individuálního plánování jako důležitou a  nedílnou součást přímé práce s klientem.

Po absolvování kurzu budete znát:

 • metody, jak nastavit podporu podle potřeb člověka
 • jak pracovat s riziky, která mohou při realizaci cílů nastat
 • osvojíte si dovednost písemně zaznamenávat průběh a hodnocení poskytování služby klientovi
 • uvědomíte si svou roli a kompetence
 • jak řešit obtížné situace v procesu individuálního plánování
 • získáte náměty jak motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • osvojíte si základní techniky zvládání vlastních emocí při práci s klienty
 • na příkladech z praxe uvidíte rozdíl mezi pomocí a podporou klientovi

V rámci kurzu pro jedno zařízení navážeme na váš systém IP a podpoříme jeho zefektivnění a revizi s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost pro pracovníky v přímé práci.

Cena kurzu: 3 400 Kč/osoba


PROCES PŘÍPADOVÉ PRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JINAK

Číslo akreditace: A2022/0607-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Kurz je zaměřen na proces případové práce s člověkem užívajícím sociální službu.

Účastníci získají přehled o procesu případové práce, jeho průběhu, metodách, úskalích případového procesu v návaznosti na druh služby, v němž pracovně působí. Kurz je zaměřen na propojení teoretických znalostí s praxí účastníků, součástí je práce s dokumentací konkrétního člověka, vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.

Cena kurzu: 3 400 Kč/osoba


POSKYTOVÁNÍ PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ JINAK

Číslo akreditace: A2019/1186-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách

Kurz provází účastníky poskytováním sociální služby podpora samostatného bydlení.

 • získáte informace o tom, jak službu poskytovat dle potřeb cílové skupiny (lidé se zdravotním postižením) tak, abyste byli schopni podpořit člověka formou případové práce směrem k řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • obsah je zaměřen jak na základní principy poskytování služby, legislativní požadavky na tento druh služby (zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb. ad.) tak na konkrétní poskytování služby v praxi
 • pochopíte důležitost kvalitního zmapování potřeb již ve fázi jednání se zájemcem, nezbytnost vyjednání individuálního rozsahu a průběhu služby
 • zorientujete se v procesu plánování služby, konkrétního fungování pracovního týmu, organizace služby v terénu aj.
 • cílem je, abyste si utvořili představu o tom, co je účelem služby a  jak v praxi  funguje
 • dvoudenní vzdělávání je organizováno interaktivní formou a je vytvářen prostor pro diskusi a sdílení zkušeností

Cena kurzu: 3 400 Kč/osoba


METODICKÁ PODPORA PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ FORMOU PROCESNÍ ANALÝZY (MEPA)

Číslo akreditace: A2022/1198-SP/VP
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v manažerské a řídící funkci

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky. Jeho cílem je vybavit sociální pracovníky takovými kompetencemi, které jim umožní poskytovat efektivní metodickou podporu pracovníků v sociálních službách (PSS) a sociálních pracovníků (SP) v organizaci poskytující sociální služby.

Co díky kurzu získáte?

 • kompetence, které vám umožní poskytovat efektivní metodickou podporu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
 • metodická podpora je zaměřena především na výsledek sociální služby, tedy na motivaci pracovníků k poskytování sociální služby takovým způsobem, který zajistí maximální míru sociálního začleňování klientů
 • naučíte se analyzovat dokumentaci poskytovatele, mapovat potřeby klientů, analyzovat četnost a smysl každodenních činností pracovníků s ohledem na jejich vztažnost k normalizaci života klientů služby a sestavit srozumitelné písemné sdělení pro vedení poskytovatele
 • možnost uplatnit získané dovednosti v rámci procesní analýzy v organizacích

Cena kurzu: dle aktuální obsazenosti


JAK SE VYZNAT V INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ JINAK

Číslo akreditace: A2022/0582-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci v manažerské a řídící funkci

Kurz provede účastníky praktickým způsobem procesem plánování podpory člověka při poskytování sociální služby.

 • účastníci si uvědomí, jaké požadavky jsou na ně z hlediska individuálního plánování (IP) kladeny zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou
 • pochopí smysl individuálního plánování jako užitečného nástroje vedoucího k poskytování kvalitní služby, která naplňuje potřeby podporovaného člověka
 • prací s reálnými plány z vlastní praxe pochopí, jak potřeby a přání podporovaného člověka promítnout do IP a jak jej do celého procesu zapojit
 • prakticky si vyzkouší, jak mapovat potřeby, zpracovávat plán běžné podpory, jak formulovat cíle a jak je vyhodnocovat