AUDITY A HODNOCENÍ KVALITY

Audity a hodnocení kvality

Audity v sociálních službách v JINAK vnímáme jako podporu při zvyšování kvality života lidí, kterým organizace poskytuje služby a také jako pomoc pracovníkům při rozvíjení jejich pracovních postupů.

Kromě zkušených auditorů z řad lidí s dlouholetými pracovními zkušenostmi v sociálních službách máme v našem týmu i vyškolené klientské auditory, kteří mají vlastní zkušenost s životem v pobytových sociálních službách. Díky tomu vám můžeme nabídnout komplexní nezávislý pohled na vaši službu, ať už potřebujete pomoci s přímou prací s klienty nebo řídícími procesy ve vaší organizaci.

Nabízíme:

 • Klientské audity
 • Procesní audity
 • Audity kvality

Klientské audity

Klientské audity v sociálních službách dávají nový a jiný pohled na kvalitu služeb, a to z pohledu člověka se zdravotním znevýhodněním, který sám využíval ústavní pobytovou službu.

Přínos klientských auditů:

 • nezávislý pohled a hodnocení lidí ze stejné cílové skupiny, kteří ale nejsou klienty dané služby
 • inspirace a impuls ke změně
 • naplnění kritéria standardu č. 15: Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnance a další právnické a fyzické osoby
 • ověření existence a srozumitelnosti materiálů, které o konkrétní službě informují a objasňují principy jejího poskytování

Auditoři se při hodnocení zaměřují na to, zda život člověka v této službě je srovnatelný s životem člověka v běžném životě. Zjišťují, zda klienti služby mají možnost volby a rozhodování, jak tráví svůj den a volný čas a jak je v tom služba podporuje. Vše s důrazem na normální způsob života.

Klientské audity probíhají přímo v místě poskytované sociální služby a zpravidla trvají 1 den.

Procesní audity

Procesní audity poskytují službám zjištění, zda sociální služba v rámci vykonávaných činností (procesů) podporuje klienty v jejich sociálním začleňování a v zachování jejich běžného způsobu života.

Tyto audity mohou být realizovány ve službách, které podporují osoby se zdravotním znevýhodněním a také pobytových službách pro seniory.

Procesní audity ve službách pro osoby se zdravotním znevýhodněním mají odpovědět na následující otázky:

 • Vede poskytovaná služba k normalizaci života klientů?
 • Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalizaci života, v přiblížení života životu vrstevníka)?
 • Jsou zjištěné potřeby službou podporovány a jak?
 • Které z procesů (podprocesů, činností) nesouvisí s podporou klientů, jsou překážkou poskytnutí individuální potřebné podpory klientům?
 • Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik skupinové?

Procesní audity ve službách pro seniory mají odpovědět na tyto otázky:

 • Vedou činnosti sociálních pracovníků služby při vstupu nového klienta do služby domov pro seniory k sociální inkluzi?
 • Je klient podporován pracovníky v přímé péči sociální služby v zachování životního stylu?
 • Podporuje prostředí, ve kterém klient žije,  sociální inkluzi?
 • Podporuje služba iniciativy klienta, které napomáhají sociální inkluzi, mimo prostředí domova pro seniory? U imobilních klientů – co z venku přijde za klientem?
 • Využívá tým složený ze sociálního pracovníka, pracovníka přímé péče a zdravotnického pracovníka svého odborného potenciálu v zájmu podpory sociální inkluze klientů?

Procesní audity probíhají přímo v místě poskytované sociální služby a zpravidla trvají 5 dní.

Audity kvality

Smyslem auditů kvality v sociálních službách je zjištění aktuální situace v oblasti naplňování standardů kvality sociálních služeb a plnění povinností poskytovatele dle § 88 a § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Snahou auditorů je zaměřit se také na praxi poskytované služby (tj. jak jsou skutečně respektována práva uživatelů, jak je podporována jejich svobodná volba, jakým způsobem jsou zjišťovány potřeby uživatelů a jak jsou podporováni v navazování běžných kontaktů v životě atd.).

Audity kvality probíhají přímo v místě poskytované sociální služby a zpravidla trvají 3 dny.


Pokud i vy potřebujete řešit konkrétní záležitosti nebo jen hledáte příležitost k dalšímu rozvoji, obraťte se na nás. Najdeme řešení, které vám bude vyhovovat nejlépe.

Email: vzdelavani@jinakops.cz
Telefon: +420 731 637 225