Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením

Zapsaný ústav INSTAND byl realizátorem projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00025 Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením v rámci výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce.

Projekt probíhal po dobu tří let od 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015.  Českým partnerem projektu byla Liga lidských práv a zahraničním partnerem projektu organizace Mental Disability Advocacy Center.

První rok byla vytvářena tematická síť zaměřená na problematiku opatrovnictví v podobě konzultační skupiny složené ze zástupců různých oblastí praxe výkonu opatrovnictví. Dál byla zpracována SWOT analýza výkonu opatrovnictví v Karlovarském kraji a byly studovány zahraniční modely výkonu opatrovnictví a jeho alternativ. V druhém roce jsme realizovali zahraniční stáže v Britské Kolumbii a Švédsku, zpracovali jsme zprávy a videomateriál z těchto stáží a začali jsme vytvářet modely vhodné pro využití v podmínkách ČR. Byly vytvořeny dva vzdělávací kurzy podporující sdílení zahraničních zkušeností a zavádění nových přístupů. Po dokončení Komparativně právní analýzy zahraničních modelů byla vytvořena analýza zaměřující se využití prvků systému opatrovnictví a jeho alternativ používaných v zahraničí v současné situaci v ČR i s návrhem nutných úprav a změn. Započala práce také na metodických materiálech. V posledním roce realizace projektu jsme se věnovali zejména dokončování těchto metodických materiálů pro opatrovníka a podpůrce. Zároveň jsme zkoušeli v praxi různé prvky modelu opatrovnictví a podporovaného rozhodování, jehož podobu jsme v projektu navrhovali. Projekt jsme pak zakončili uspořádáním mezinárodní konference v Karlových varech a Workshopu se zástupci klíčových pozic státní správy kompetentní v tématu opatrovnictví a jeho alternativ v Praze.

Základní informace o projektu

Projekt byl realizován ve spolupráci s českým partnerem Ligou lidských práv a zahraničním partnerem The Mental Disability Advocacy Center. Projekt inovativně řešil oblast opatrovnictví osob se zdravotním postižením. Na základě zahraniční a vnitro-krajské multioborové spolupráce v rámci tematické sítě byly vytvořeny nové modely řešení současné praxe výkonu opatrovnictví osob se zdravotním postižením inspirované zahraničními trendy. Zavádění nových modelů bylo podpořeno analytickou činností, tvorbou metodik a vzdělávacích kurzů.

Projekt reagoval na potřeby obcí a kraje, povinnosti ČR vyplývající z ratifikace mezinárodních dohod, zejména Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, i na přípravu nového občanského zákoníku.

Cílovou skupinou byl Karlovarský kraj, obce vykonávající institut veřejného opatrovnictví v kraji, osoby se zdravotním postižením, pracovníci z oblasti soudnictví (soudci, státní zástupci, soudní znalci) a poskytovatelé sociálních služeb. Do projektu byly zapojeni další relevantní aktéři.

Cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím fungování konzultační skupiny na úrovni kraje a spolupráce se zahraničními partnery.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Cíle projektu:

  • Podpořit vznik tématické sítě v Karlovarském kraji za účasti relevantního zahraničního partnera prostřednictvím konzultační skupiny
  • Vytvořit klíčové nástroje pro zavedení profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství – metodiky, etické kodexy, vzdělávací kurzy
  • Vytvořit a pilotně vyzkoušet fungování modelu profesionálního opatrovnictví a profesionální metodické podpory pro podpůrce v konkrétních podmínkách Karlovarského kraje.

Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Rozpočet projektu: 7 327 917,72 Kč.

Kontakt na projektového manažera:

Mgr. Václav Štrunc

e-mail: strunc@instand.cz

tel: 739 511 765

Ke stažení

Článek v Karlovarském deníku_15.9.2014
Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka a podpůrce v právním prostředí ČR
Metodika výkonu opatrovnictví
Metodika výkonu podpůrcovství
SWOT analýza výkonu opatrovnictví v Karlovarském kraji
Zpráva ze setkávání s rodiči
Vstupní analýza projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením
Článek stáže a KPA
Článek SWOT analýza
Zpráva ze stáže v Britské Kolumbii
Zpráva ze stáže ve Švédsku
Komparativně-právní analýza zahraničních modelů náhradního a podporovaného rozhodování