Osvěta a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK

Představujeme Vám projekt:

Osvěta a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK

Číslo smlouvy: 01027/2023/SOC

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci projektu budou realizovány dvě aktivity.

AKTIVITA Č. 1 – „Informovanost o možnostech podpory lidí s mentálním znevýhodněním v přirozeném prostředí“

V naší praxi sociálních služeb JINAK, z. ú. se čím dál více setkáváme s tím, že odborná veřejnost nemá dostatek informací o tom, že by lidé s mentálním znevýhodněním mohli žít běžným způsobem života ve svých vlastních domácnostech. Dostáváme se do situací, kdy se odborná veřejnost jako např. policie, lékaři, pracovníci úřadů pozastavuje nad tím, jak je možné, že člověk s mentálním znevýhodněním nebo s duševním onemocněním bydlí ve své domácnosti a nikoli v ústavu. S obdobnou situací se také setkáváme ve chvíli, kdy tito lidé chtějí odejít z pobytové služby do vlastní domácnosti, kdy při podávání žádosti o byt mají úředníci obavy, že lidé samostatné bydlení nezvládnou. Nejčastěji řeší otázku pravidelného placení nájmu a dodržování povinností nájemníka. Obavy jsou způsobeny primárně tím, že nemají povědomí o tom, jak funguje terénní služba podpora samostatného bydlení, a že lidé se zdravotním znevýhodněním s potřebnou podporou bydlení ve vlastní domácnosti bezpečně zvládnou.

Očekáváme, že realizací aktivit projektu dojde ke zvýšení povědomí odborné veřejnosti a žáků škol o možnostech podpory lidí se zdravotním znevýhodněním v jejich přirozeném prostředí. Zvýšení informovanosti bude účinnou prevencí před „umísťováním“ lidí v pobytových službách bez ohledu na jejich práva, přání a potřeby. 

Cílová skupina aktivity č. 1:

Aktivita č. 1. tohoto projektu je zaměřena na odbornou veřejnost – úředníky městských obvodů, lékaře, policii, popř. další osoby, které přicházejí do kontaktu s řešením nepříznivé sociální situace lidí s mentálním znevýhodněním nebo duševním onemocněním a také na žáky základních škol, kteří se rozhodují, jaký obor budou studovat (můžou to být budoucí sociální pracovníci, veřejní opatrovníci aj.).

V průběhu projektu zrealizujeme 14 besed. Každé besedy zaměřené na odbornou veřejnost se zúčastní minimálně 5 osob (10 besed x 5 osob), besed ve školách se zúčastní min. 15 osob (4 besedy x 15 osob). V průběhu roku seznámíme 110 osob s možnostmi podpory lidí se zdravotním znevýhodněním formou účasti na interaktivní besedě s příběhem člověka, který v minulosti žil v ústavu a v současné době žije ve své domácnosti s podporou terénní služby podpora samostatného bydlení. 

Zástupci výše specifikované cílové skupiny nemají dost informací o právech, potřebách a přáních osob s mentálním znevýhodněním Realizací aktivit projektu dojde ke zvýšení povědomí odborné veřejnosti a žáků škol o možnostech podpory lidí s mentálním znevýhodněním v jejich přirozeném prostředí, o právním prostředí, které tuto podporu upravuje, o procesu deinstitucionalizace a v neposlední řadě budou mít jedinečnou příležitost diskutovat přímo s člověkem, který si prošel jak životem v ústavní službě, tak aktuálně žije ve své domácnosti. 

Průběh a výstupy aktivity č. 1: 

Obsahová náplň besedy: 

  • blok věnovaný představení terénní sociální služby podpora samostatného bydlení,
  • prezentace příběhu člověka se zdravotním znevýhodněním – tj. promítnutí krátkého filmu o životě lektora se zkušeností s životem v ústavu, 
  • diskuze všech zúčastněných o tom, jaký byl život v ústavní službě, o normalitě, o možnostech podpory lidí se zdravotním znevýhodněním i mimo pobytové služby, o naplňování práv těchto lidí, o jejich potřebách a přáních apod. 

Rozsah aktivity: beseda bude uskutečněna v rozsahu 2 hodiny (120 minut). 

Výstupy: Realizace 14 ti besed pro 110 účastníků.

AKTIVITA Č. 2 – „Rozšíření povědomí veřejnosti o možnostech podpory v rozhodování, např. využívání nápomoci v rozhodování dle § 45 – 48 Obč. zákoníku“

V projektu „Spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK“ jsme se mimo jiné věnovali tématu institutu nápomoci v rozhodování. Proběhla dvě meziresortní setkání poskytovatele sociální služby PSB a SR, soudců Okresního soudu Ostrava, veřejných opatrovníků, právního odborníka na problematiku ochrany práv lidí se zdravotním znevýhodněním a referenta odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Zabývali jsme se otázkami:

  • proč se institut nápomoci v rozhodování málo využívá v praxi,
  • kdo může roli podpůrce zastávat u lidí, kteří nemají nikoho blízkého,
  • zda jsou nějaké cesty, jak zapojit veřejné opatrovníky do této problematiky,
  • jakým způsobem je možné rozvinout spolupráci se soudci při rozhodování o institutu nápomoci v rozhodování.

Na základě těchto otázek a mezirezortních setkání vznikl „Průvodce hledáním cest, jak efektivně využít institut nápomoci v rozhodování při podpoře lidí se zdravotním znevýhodněním“ (dále jen Průvodce). V tomto Průvodci jsou sepsány informace, které objasňují, jak institut nápomoci v rozhodování funguje, jak často ho soudy využívají, jaký je kontext (ne)využívání tohoto institutu, jak by mohla smlouva o podpůrcovství vypadat a co by měla obsahovat, příklad z praxe PSB JINAK, z. ú., jak zastává tuto roli, ale také obsahuje stručné informace o všech podpůrných opatřeních, která nabízí Občanský zákoník a mnoho dalších důležitých a zajímavých informací.

Z mezirezortních setkání vyvstala potřebnost osvěty nejen pro běžnou veřejnost, ale především pro veřejnost odbornou (například lékaři, sociální pracovníci obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb apod.), která nemá dostatečné povědomí o institutu nápomoci a je v nejčastějším kontaktu s běžnou veřejností. Je potřeba se zaměřit na zvýšení informovanosti o této problematice a předat lidem potřebné informace, aby měli možnost volit mírnější opatření, než je omezení ve svéprávnosti, a celkově znali všechna podpůrná opatření, která jsou možná a mohli tyto informace předávat běžné veřejnosti.

Cílová skupina a průběh aktivity č. 2:

Aktivita proběhne ve dvou setkáních. Každého setkání se zúčastní 20 lidí z řad odborné veřejnosti – lékaři (např. praktický lékař, posudkový lékař, psychiatr), dále zástupci obcí s rozšířenou působností, zástupci soudu, sociální pracovníci obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb apod. Celkem se aktivity zúčastní 40 osob.

Tato dvě setkání povedou k tomu, aby došlo k rozšíření povědomí odborné veřejnosti možnostech využití mírnějších podpůrných opatření, resp. aby věděla, jak institut nápomoci v rozhodování funguje v praxi. Na odbornou veřejnost se často obrací pečující lidé, kteří řeší nepříznivou situaci svých dětí, partnerů apod. Lékaři, sociální pracovníci a další zástupci odborné veřejnosti jim budou moci vysvětlit, jaká podpůrná opatření jsou k dispozici, co které podpůrné opatření obnáší a jak funguje v praxi. Předpokládáme, že takto dojde ke zvýšení příležitostí pro lidi se zdravotním znevýhodněním na kvalitnější život s co nejmenším omezením v rozhodování dle jejich potřeb.

Výstupy: Realizace dvou setkání k Průvodci pro 40 osob z řad odborné veřejnosti.

Aktivity projektu probíhají od března do prosince 2023.

Financování projektu:

Celkové náklady na realizaci celého projektu: 107.080,– Kč

Dotace MSK: 85.500,– Kč (79,85%)

Spoluúčast financovaná z vlastních zdrojů JINAK, z. ú.: 21.580,– Kč (20,15 %)

Závěrečná zpráva