Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji

Občanské sdružení INSTAND bylo realizátorem projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“, č. CZ.1.04/3.1.03/87.00026 v rámci výzvy č. 87 OP LZZ.

Cílem projektu bylo zpracovat transformační plány příspěvkových organizací, které poskytují pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením a poskytnout těmto organizacím vzdělávání a supervizi.

V šesti příspěvkových organizacích Pardubického kraje byly za podpory externích expertů vytvořeny transformační plány. Na základě těchto transformačních plánů byla v závěru projektu vypracována pro každé zařízení „Závěrečná zpráva z procesu tvorby transformačního plánu“. Pracovníkům zapojených zařízení bylo na základě zjištěných vzdělávacích potřeb během procesu tvorby transformačních plánů poskytnuto relevantní vzdělávání. Kvalitní zpracování individuálních plánů uživatelů zařízení bylo podpořeno díky supervizím klíčových pracovníků s externím supervizorem.

Rámcovým východiskem pro realizaci projektu bylo naplnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata 13. 12. 2006 a Českou republikou ratifikována byla 28. 9. 2009. Článek 19 v odst. a), b) požaduje aby: „osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí“; a aby „osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci;“. Na vládní úrovni bylo naplňování Úmluvy podpořeno dokumentem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat dne 21. února 2007 usnesením vlády České republiky č. 127.

Pardubický kraj realizací tohoto projektu přistoupil k rozšíření transformace pobytových služeb pro lidi se zdravotním postižením, a tím postoupil k umožnění lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich lidská a občanská práva.

Do projektu byly zapojeny tyto příspěvkové organizace Pardubického kraje: Domov na hradě Rychmburk, Domov pod hradem Žampach, Domov na zámku Bystré, Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky Anenská Studánka, Domov pod Kuňkou Ráby.

Průběh realizace projektu: 

Projekt byl v říjnu 2013 zahájen úvodním seminářem pro zapojené poskytovatele sociálních služeb za účasti zástupců kraje, KÚ a odborníků, kteří mají zkušenosti s transformačním procesem v jiných krajích a na celostátní úrovni. Seminář byl obohacen zkušenostmi zapojených zařízení.

Pracovníci zařízení během prvního pololetí roku 2014 obdželi podporu ve formě supervizí klíčových pracovníků nad individuálními plány uživatelů.

V rámci projektu se uskutečnily následující vzdělávací kurzy:

20. – 21. 3. 2014 – Komunikace s uživateli s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby

9. 4. 2014 – Metody a techniky práce lidí s autismem

15. – 16. 4. 2014 – Úvod do transformace pobytových sociálních služeb (Domov na zámku Bystré)

26. 5. 2014 – Seminář pro pracovníky Domova na hradě Rychmburk

27. – 28. 5. 2014 – Partnerské a sexuální soužití klientů s mentálním postižením

4. 6. 2014 – Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

10. 6. 2014 – Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

24. – 25. 6. 2014 – Komunikace s uživateli s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby

30. 6. – 1. 7. 2014 – Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a / nebo autismem

2. – 3. 7. 2014 – Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a / nebo autismem

14. – 15. 7. 2014 – Náplň dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením

4. – 5. 9. 2014 – Chráněné bydlení v praxi

10. – 11. 9. 2014 – Náplň dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením

25. – 26. 9. 2014 – Chráněné bydlení v praxi

15. 10. 2014 – Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

20. – 21. 10. 2014 – Partnerské a sexuální soužití klientů s mentálním postižením

6. – 7. 11. 2014 – Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem

4. – 5. 9. 2014 – Chráněné bydlení v praxi

10. – 11. 9. 2014  – Náplň dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením

25. – 26. 9. 2014  – Chráněné bydlení v praxi

15. 10. 2014 – Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

20. – 21. 10. 2014 – Partnerské a sexuální soužití klientů s mentálním postižením

6. – 7. 11. 2014 – Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem

9. – 10. 12  2014 – Individuální plánování

13. – 14. 1. 2015 – Individuální plánování

11. 2. 2015 – Hospodaření s penězi

12. 2. 2015 – Hospodaření s penězi

20. – 22. 5. 2015 – Základní kurz Bazální stimulace

15. – 17. 6. 2015 – Základní kurz Bazální stimulace

Výstupem projektu jsou transformační plány všech šesti zapojených zařízení, jež zpracovávají pracovníci zařízení za podpory externích konzultantů, odborného garanta a zřizovatele – Krajského úřadu Pardubického kraje. Práce na zpracování TP byla rozdělena do čtyř etap, po odevzdání dané etapy je TP připomínkován konzultantem a odborným garantem. Do dubna 2015 byla zpracovávána IV. etapa TP, po připomínkách konzultantů, odborného garanta a zařizovatele byly transformační plány dopracovány do finální podoby. Projekt byl ukončen 30. 6. 2015.

Projekt byl financován ze zdrojů ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Období realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Rozpočet projektu: 4 915 785, 36 Kč

Projektová manažerka: Bc. Marcela Drotárová, DiS.