Procesní audity – podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování

Instand, z. ú. realizuje projekt „Procesní audity – podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000703, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Projekt je zaměřen na realizaci 16 procesních auditů v pobytových sociálních službách DOZP, DZR, CHB pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, které vznikly v rámci transformace tradičních ústavů. Cílem projektu je identifikace příkladů dobré praxe a institucionálních prvků, které ovlivňují míru sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a mají tedy zásadní vliv na výsledek poskytování sociální služby.

Rozpočet projektu: 4.300.495 Kč

Období realizace: 09/2016 – 08/2018

Místo plnění:  ČR

Kontakt na vedoucího projektových aktivit: Kristína Majerská majerska@instand.cz 739 052 021

Závěrečná publikace