Projekt Spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK

V JINAK stále hledáme nové cesty, jak podporovat lidi se zdravotním znevýhodněním v tom, aby mohli žít normální život.

Nyní máme radost, že vám můžeme představit projekt

Spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK.

Projekt můžeme realizovat díky dotaci Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu KPVP 2/22 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob se zdravotním postižením. 

Co si pod tím představit? Náš projekt řeší dvě palčivá témata, s nimiž se ve své praxi setkáváme – mezirezortní spolupráci poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů, kteří jsou podstatní podpoře lidí se zdravotním znevýhodněním a využívání méně omezujících prostředků při podpoře v rozhodování, než je opatrovnictví. Projekt tak má dvě části, které vedou ke společnému cíli – systémovému nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb podporujících lidi se zdravotním znevýhodněním s dalšími subjekty. 

SÍŤOVÁNÍ 
Upleťme síť, která člověka podrží. 

Z naší zkušenosti víme, že není běžným standardem poskytovatelů sociálních služeb zapojovat do podpory lidí se zdravotním znevýhodněním další subjekty, jako jsou lékaři, zaměstnavatelé, školy, rodiny, opatrovníci či další sociální služby. Praxe nám ovšem jednoznačně ukazuje, že mezirezortní spolupráce je velmi potřeba. Vede k vyšší efektivitě poskytované podpory a tím v konečném důsledku i ke zvýšení kvality života podporovaného člověka.   

Máme zato, že důvod, proč se síťování v přímé podpoře konkrétního člověka nevyužívá tak často, jak by bylo žádoucí, pramení především z obavy z větší náročnosti na čas a energii všech zúčastněných. Pracovníci mnohdy nevnímají spolupráci a zapojování více subjektů do podpory člověka jako přínosné a vyvažující vynaložené úsilí. 

Ve spolupráci s pobytovými sociálními službami chceme podpořit jejich vybrané klienty formou mezirezortní spolupráce, vytvořením sítě, která povede k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Prostřednictvím mentoringu dostanou zapojené organizace podporu v průběhu celého procesu síťování. Předpokládáme, že se v praxi pracovníci přesvědčí o přínosu tohoto systému práce a budou jej posléze uplatňovat i v případě podpory dalších svých klientů. Kromě výše uvedeného chceme v rámci řešení podpory těchto tří klientů také posbírat dobrou praxi, která by byla přenositelná i pro další poskytovatele služeb.  

V rámci projektu od dubna do prosince 2022: 

  • Podpoříme 2 pobytové sociální služby v navázání kontaktů s dalšími subjekty, které mohou podpořit lidi využívající jejich službu. 
  • Podpoříme 3 lidi se zdravotním znevýhodněním při řešení jejich životní situace. 

PODPŮRCOVSTVÍ 
Rozhodněte se sami, pokud nevíte, poraďte se s námi. 

V JINAK podporujeme lidi se zdravotním znevýhodněním v tom, aby mohli žít normálně. K tomu patří i možnost rozhodovat se podle sebe. V životě jsou oblasti, ve kterých je to těžké, třeba u soudu, nebo na úřadech, neznamená to však ale nutně, že za lidi musí rozhodovat někdo jiný. Pokud mají lidé se zdravotním znevýhodněním ve svém životě člověka, kterému věří a můžou se s ním poradit o možnostech a rizicích, je to skvělé.  

V praxi ale často narážíme na skutečnost, že nikoho takového ve svém okolí nemají. Přestože nový občanský zákoník, který institut nápomoci v rozhodování upravuje, vešel v platnost před mnoha lety, dosud se tato možnost málo využívá. Neexistuje jednoznačná metodika ani judikatura pro otázky spojené s tímto institutem. Může roli podpůrce převzít nezisková organizace? 

V našich službách podpory samostatného bydlení a sociální rehabilitaci často pracujeme s lidmi, kteří jsou omezení ve svéprávnosti a mají opatrovníka, který je zastupuje v různém rozsahu soudem stanovených kompetencí. Velmi málo se v praxi setkáváme s využíváním méně omezujících možností podpory, přestože by někteří lidé rozhodování o svém životě ve větším rozsahu bezpečně zvládli.  

V rámci projektu od dubna do prosince 2022 dojde k: 

  • Posbírání zkušeností. 
  • Vydiskutování sporných otázek týkajících se podpůrcovství. 
  • Ke zpracování právní analýzy využití institutu podpůrcovství v kontextu poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace.  
  • K zapojení dalších subjektů, což napomůže definovat možnosti spolupráce služeb Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení se soudy. 
  • K vydefinování role veřejných opatrovníků ve vztahu k institutu podpůrcovství a jejich spolupráce se sociálními službami v tomto kontextu.  

Na co se můžeme těšit? Jako výstupy z projektu vypracujeme příklady dobré praxe spolupráce a metodický materiál k tématu podpůrcovství. Nakonec uspořádáme besedu, kde oba materiály představíme a projekt zhodnotíme.